Połącz...

W1siziisijiwmtgvmdqvmtivmtevmjgvmjcvnzezl2ltywdlzwrpdf8zxzg3nzixnzm2odquanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdawedi1ncmixv0

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

PRACA TYMCZASOWA W GRAFTON RECRUITMENT POLSKA SP. O. O.

Niniejszy dokument określa zaangażowane strony, zasady współpracy oraz warunki zatrudnienia zawarte w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 221, poz. 1737.)

Przy organizacji pracy tymczasowej wyróżniamy następujące strony:

 • Pracownik Tymczasowy (PT) - pracownik zatrudniony przez APT wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Pracodawcy Użytkownika przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie  (Art. 20 ustawy).
 • Pracodawca Użytkownik (PU) - podmiot na rzecz którego i pod którego kierownictwem wykonywana jest praca tymczasowa przez Pracownika Tymczasowego.
 • Agencja Pracy Tymczasowej (APT) - świadczy na rzecz pracodawców usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu skierowania ich do Pracodawcy Użytkownika. 

Podpisując umowę o pracę tymczasową spotka się Pan/Pani z następującymi informacjami:

 • Rodzaj umowy
 • Data zawarcia umowy
 • Nazwa Pracodawcy Użytkownika
 • Okres wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy Użytkownika
 • Wymiar czasu pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę tymczasową)
 • Stanowisko pracy lub rodzaj pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę tymczasową)/ zakres zleconych czynności (w przypadku współpracy w oparciu o umowę prawa cywilnego)
 • Miejsce wykonywania pracy/realizacji zlecenia
 • Stawka wynagrodzenia oraz termin i sposób wypłacenia tego wynagrodzenia
 • Okres wypowiedzenia.

Grafton Recruitment Polska zobowiązany jest zawrzeć umowę z Pracownikiem Tymczasowym przed rozpoczęciem pracy.

Osoba, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej przedkłada Agencji Pracy Tymczasowej świadectwa pracy bądź inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia na rzecz danego pracodawcy użytkownika z okresu 36 miesięcy poprzedzających zatrudnienie.

Szkolenie BHP zostanie przeprowadzone przez Pracodawcę Użytkownika przed rozpoczęciem przez Pana/Panią pracy/przed podjęciem realizacji zlecenia. Pracodawca Użytkownik jest zobowiązany przesłać dokument szkolenia BHP do Grafton Recruitment Polska wraz z oświadczenie Pana/Pani o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na zajmowanym stanowisku pracy.

Inne ważne informacje:

 • Umowa o pracę tymczasową jest regulowana Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003r.
 • Agencji Pracy Tymczasowej może skierować danego Pracownika Tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego Pracodawcy Użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w czasie obejmującym kolejne 36 miesięcy (Art. 20 ustawy).
 • Pracodawca Użytkownik może korzystać z usług danego Pracownika Tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w czasie obejmującym kolejne 36 miesięcy (Art. 20 ustawy).
 • Agencja Pracy Tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę lub umowę prawa cywilnego (Art. 7 ustawy).
 • Zarówno pracownik tymczasowy jak i pracodawca użytkownik może rozwiązać umowę o pracę tymczasową zachowując okres wypowiedzenia (Art.13 ustawy): 
 1. 3 dni - gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
 2. 1 tydzień - gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
 • Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego wypłacane jest w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, w ostatnim dniu danego miesiąca bądź do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana praca/zrealizowane zostało zlecenie – odpowiedni zapis znajduje się w umowie.
 • Pracownikowi Tymczasowemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc (liczony jako 30 dni kalendarzowych) pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy Użytkownika lub więcej niż jednego Pracodawcy Użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. (Art.17 ustawy)
 • Informacje dotyczące absencji, w tym wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie, Pracownik Tymczasowy zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Grafton Recruitment Polska.
 • Pracownik Tymczasowy zobowiązany jest poinformować Grafton Recruitment Polska o podróży służbowej oraz przesłać akceptację przełożonego ze strony Pracodawcy Użytkownika.
 • W przypadku gdy Pracownik Tymczasowy, który zgłosił skargę/ reklamację w Agencji Pracy Tymczasowej i nie otrzymał odpowiedzi lub otrzymał odpowiedź niezadowalającą, ma możliwość odwołania się do Polskiego Forum HR (poprzednio ZAPT).
 • Pracodawca Użytkownik oraz APT są zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi dlatego ustala się procedurę w sytuacji zgłoszenia przez Pracownika Tymczasowego działań o charakterze mobbingowym, które były skierowane przeciwko Pracownikowi Tymczasowemu podczas wykonywania czynności u Pracodawcy Użytkownika:
 1. Pracownik Tymczasowy przedstawia swojemu opiekunowi ze strony APT w formie pisemnej opis działań i zachowań mobbingowych, którym został poddany z określeniem osób, które brały udział w działaniach mobbingowych;
 2. po otrzymaniu opisu zdarzeń mobbingowych opiekun ze strony APT kontaktuje się z Pracodawcą Użytkownikiem i podejmuje działania wyjaśniające sytuację Pracownika Tymczasowego oraz uzgadnia z Pracodawcą Użytkownikiem sposoby przeciwdziałania mobbingowi;​

Dane kontaktowe agencji: Grafton Recruitment Polska Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, dni i godziny pracy biura: poniedziałek-piątek, 8:00-18:00.