Połącz...

W1siziisijiwmtgvmdqvmtivmtavmtyvmjkvnjm3l3byzxzpzxdpbwcuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdawedi1ncmixv0

Krajowa podróż służbowa

Krajowa podróż służbowa

KRAJOWA PODRÓŻ SŁUŻBOWA

ZALICZKA

Prośbę o zaliczkę należy skierować do Grafton w terminie przynajmniej 7 dni przed planowaną podróżą służbową.

Potwierdzeniem wyjazdu jest dla Grafton akceptacja kwoty zaliczki i terminu wyjazdu przez przełożonego Pracownika (w formie maila).

Zaliczka na podróż służbową zawiera: przewidywane koszty podróży, noclegu oraz diety.

W przypadku, gdy część kwoty zaliczki zostanie w dyspozycji Pracownika, ma on możliwość jej zwrotu do kasy Grafton. Jeżeli kwota zaliczki nie zostanie zwrócona, nastąpi potrącenie z najbliższego wynagrodzenia Pracownika bądź z kolejnych przedstawionych wydatków lub podróży służbowej.

!! Przed uzyskaniem zaliczki należy podpisać oświadczenie upoważniające Grafton do ewentualnego potrącenia z najbliższego wynagrodzenia nierozliczonej części zaliczki.

PODRÓŻ

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego. 

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu wyjazdu służbowego.

Z tytułu podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów:

 1. Przejazdów w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami.
 2. Dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
 3. Noclegów.
 4. Innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę.

Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej. Dieta wynosi 30 zł za dobę podróży służbowej.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży służbowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

 1. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 1. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 1. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, odpowiednio:
 • śniadanie – 25% diety
 • obiad – 50% diety
 • kolacja – 25% diety.

Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje, a także gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

ZWROT  KOSZTÓW  PRZEJAZDU

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu,
z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez pracodawcę na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdu lub jeżeli pracownik odbywa podróż służbową samochodem służbowym lub prywatnym.

ZWROT  KOSZTÓW  ZA NOCLEG

Za nocleg podczas podróży krajowej przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. Wartość doby hotelowej nie może przekroczyć 600 zł netto.

                     
Pracownikowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu
i który nie przedłożył rachunku, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

POZOSTAŁE

Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

Za czas pobytu w miejscowości zamieszkania nie przysługują diety ani zwrot kosztów lub ryczałt za nocleg.

ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Po zakończeniu podróży służbowej Pracownik ma 14 dni na całkowite rozliczenie kosztów podróży. Właściwym formularzem rozliczeniowym jest TRF – Travel Request Form.

DOKUMENTOWANIE KRAJOWEJ PODROZY SLUZBOWEJ

Wszelkie wydatki powinny być odpowiednio udokumentowane:

 1. fakturą – wystawioną na:

Grafton Recruitment Sp. Z o.o

Ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

NIP 5272861049

(w żadnym wypadku nie na Pracodawcę Użytkownika!)

Tylko jeśli nie jest możliwe uzyskanie faktury wydatki należy udokumentować:

 • rachunkiem – wystawionym na Grafton lub nazwisko Pracownika.
 • paragonem fiskalnym

Dokumenty z podróży służbowej powinny być dokładnie opisane (na odwrocie), np. jeśli jest to faktura za przejazd taksówką – proszę o podanie trasy przejazdu lub też jeśli jest to faktura za lunch z Klientem – proszę o opis zawierający nazwę Klienta.

W przypadku zagubienia dowodu (faktury, rachunku, paragonu) – Pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania  (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia).