Znaczące zmiany w prawie pracowników tymczasowych

To może być przełom dla wszystkich pracujących w oparciu o umowę o pracę tymczasową. Z dniem 1 czerwca 2017 roku zmianie ulega treść Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która w znaczący sposób wpłynie na współpracę pomiędzy agencjami rekrutacyjnymi a Pracodawcami Użytkownikami, a więc pracodawcami zatrudniającymi pracowników tymczasowych.  

Kluczową kwestią jest ujęcie w treści ustawy ograniczeń dotyczących nie tylko zastosowania umowy o pracę tymczasową, ale również umów cywilnoprawnych.

-  Zmiany te niosą za sobą konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów kilku elementów związanych ze współpracą pomiędzy agencjami a Pracodawcami Użytkownikami. Konieczna będzie aktualizacja treści umów ramowych, dokumentacji personalnej pracowników, a także systemu kadrowo-płacowego – tłumaczy Agata Naklicka, team leader Temporary & Outsourcing Division, oddział w Warszawie

Od 1 czerwca pracodawca będzie mógł korzystać z usług pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w czasie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Warto dodać, że ograniczenie dotyczy umów o pracę tymczasową oraz umów cywilnoprawnych.

- Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy Pracodawca Użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Chodzi o to, aby zawierana była informacja o dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy oraz przechowywania ewidencji przez okres jej prowadzenia i przez następne trzy lata. Dotychczas tylko agencja kontrolowała okres 18 miesięcy, teraz obowiązek weryfikacji półtorarocznego okresu współpracy z pracownikiem tymczasowym dotyczy również Pracodawcy Użytkownika – dodaje Naklicka.

Ważna zmiana dotyczy kobiet spodziewających się dziecka. Dotychczas umowa o pracę tymczasową nie przedłużała się do dnia porodu. Teraz będzie inaczej.

- Umowa z pracownicą tymczasową, która miałaby zostać rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży przedłuża się do dnia porodu. Stanie się tak jednak pod warunkiem, że pracownica świadczyła pracę tymczasową z ramienia danej agencji rekrutacyjnej przez okres co najmniej dwóch miesięcy w przeciągu 36 miesięcy poprzedzających zawarcie tej umowy- wyjaśnia Karolina Warzecha, team leader Temporary & Outsourcing Division, oddział w Poznaniu

- To nie wszystko. W świetle nowych przepisów pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz Pracodawcy Użytkownika tego samego rodzaju pracy, która wykonywana była przez pracownika etatowego. Chodzi jednak tylko o tego człowieka, z którym został rozwiązany stosunek pracy z winy niedotyczącej pracownika w okresie 3 miesięcy od ustania stosunku pracy. Z tym przypadku znaczenie ma nie tylko nazwa stanowiska, ale również zakres zadań dotyczących danej roli oraz obowiązków na danym stanowisku.

Duża rewolucja pojawia się w także kwestii wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy. Dotychczas wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego ustalano dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez niego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługuje. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop odbywało się z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika tymczasowego, w tym także wszystkich składników ruchomych.

- Po wprowadzeniu zmian w ustawie, wynagrodzenie urlopowe wyliczane będzie na podstawie wynagrodzenia wypłaconego w okresie 3 miesięcy, a więc kolejnych 90 dni zatrudnienia pracownika tymczasowego. Stanie się tak na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę z daną agencją dotyczących wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy przypadających w czasie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym udzielono urlopu.

- A jak to może być w praktyce?  Jeśli wynagrodzenie pracownika tymczasowego kształtuje się na poziomie trzech tysięcy złotych brutto miesięcznie i w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykorzystuje urlop wypoczynkowy pracownik przepracował ok. 496 godzin, to sumę wynagrodzenia tj. dziewięć tysięcy dzielimy przez liczbę przepracowanych godzin. Tak uzyskaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin zgodną z wymiarem etatu danego pracownika. Na podstawie powyższych wyliczeń otrzymujemy kwotę przysługującą pracownikowi tymczasowemu za każdy dzień urlopu – dodaje Karolina Warzecha.