Regulamin

1. Wstęp

1.1. Niniejsze ogólne warunki i zasady użytkowania regulują relacje pomiędzy Grafton Recruitment Sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, NIP: 527-28-61-049, zarejestrowaną przez Sąd Miejski w Warszawie, KRS 0000744760.

1.2. Dla celów niniejszych warunków i zasad użytkowania Kandydatem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tych warunków i zasad użytkowania, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana na tej Witrynie. Korzystanie z tej Witryny dla celów niniejszych warunków i zasad użytkowania jest definiowane głównie jako umieszczanie informacji na tej Witrynie, wyszukiwanie informacji na tej Witrynie, przetwarzanie informacji na tej Witrynie oraz uzyskiwanie dostępu do tej Witryny w przeglądarce internetowej przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego.

1.3. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany warunków i zasad użytkowania lub do ich całkowitego zastąpienia nową wersją warunków i zasad użytkowania. Korzystając z Witryny, Kandydat zgadza się z zaktualizowanym brzmieniem warunków i zasad użytkowania.

2. Bezpieczeństwo i wykorzystanie nazwy użytkownika i hasła

2.1. Kandydat przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie konieczne jest zarejestrowanie się na Witrynie. Rezygnacja z rejestracji jest równoznaczna z akceptacją korzystania z ograniczonej wersji Witryny.

2.2. Podczas rejestracji na Witrynie Kandydat jest zobowiązany do wypełnienia swoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych w zakresie co najmniej swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu i adresu. Kandydat jest również zobowiązany do utworzenia nazwy użytkownika podczas rejestracji i podania hasła, które będzie wykorzystywał do przyszłych loginów ("Informacje o logowaniu").

2.3. Po zakończeniu procesu rejestracji, Grafton Recruitment Sp. z o. o. przyznaje Kandydatowi pełny dostęp do Witryny i tworzy profil użytkownika dla Kandydata ("Profil"). Celem Profilu jest umożliwienie Kandydatowi stworzenia spersonalizowanej prezentacji na Stronie Internetowej dla potencjalnych pracodawców.

2.4. Witryna internetowa umożliwia Kandydatowi dodawanie dodatkowych informacji opcjonalnych do swojego profilu (CV, doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe, inne umiejętności itp.) w momencie rejestracji. Poprzez dodanie do Profilu informacji obowiązkowych i opcjonalnych, Kandydat wyraża zgodę na ich publikację na Stronie Internetowej i jest odpowiedzialny za ich poprawność oraz dokładność. Kandydat ma prawo do usunięcia takich danych z Profilu przez cały czas lub prawo do sprostowania w przypadku zmiany danych.

2.5. Kandydat jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie poufności i ochrony danych logowania. W szczególności Kandydat jest odpowiedzialny za to, że hasło logowania nie zostanie przekazane stronom trzecim, trzecim oraz, że będzie wystarczająco odporne na złamanie. W przypadku naruszenia danych logowania Kandydata, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Profilu Kandydata na Witrynie. Kandydat przyjmuje do wiadomości, że Firma nigdy nie poprosi Kandydata o podanie swoich danych logowania.

2.6. W przypadku, gdy Kandydat dowie się, że dane do logowania zostały lub mogą zostać naruszone lub niewłaściwie użyte, jest on zobowiązany do niezwłocznej zmiany danych logowania na Witrynie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie to możliwe, Kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Grafton Recruitment Sp. z o. o..

3. Zasady korzystania z Witryny

3.1. Grafton Recruitment Sp. z o. o. prowadzi Serwis w celu świadczenia usług pośrednictwa w zatrudnianiu Kandydatów (poprzez rekrutację, pośrednictwo pracy, zarządzanie talentami itp.). Kandydat nie jest uprawniony do korzystania z Witryny w innych celach.

3.2. Od Kandydata wymaga się, aby nie publikował ani nie zamieszczał na Witrynie żadnych informacji, materiałów ani dokumentów, które

3.2.1. są nieprawdziwe, niedokładne lub w inny sposób wprowadzające w błąd;

3.2.2. naruszają prawa autorskie lub jakichkolwiek inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej stron trzecich;

3.2.3. są obraźliwe, grożą, są obsceniczne lub mogą być w inny sposób interpretowane przez Grafton Recruitment Sp. z o. o. lub jakąkolwiek trzecią osobę jako niewłaściwe;

3.2.4. mogą być uznany za oszczerstwo w rozumieniu Sec. 184 ustawy nr 40/2009 Coll., Kodeks karny, z późniejszymi zmianami, zniesławiający w rozumieniu § 7 ust. 1 ustawy nr 251/2016 Coll. O niektórych nieprawidłowościach, z późniejszymi zmianami, ingeruje w dóbr osobistych osób fizycznych lub dobrej reputacji osoby prawnej lub w jakikolwiek inny sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy czeskie lub obce;

3.2.5. mogą podżegać do przemocy lub popełnienia innych przestępstw lub wykroczeń albo prowadzić do jakiejkolwiek szkody w życiu, zdrowiu, własności lub prawach naturalnych;

3.2.6. infekować Witrynę wirusami, złośliwym oprogramowaniem, bloatware lub jakimkolwiek innym rodzajem oprogramowania, które koliduje z efektywnym działaniem Witryny, zmienia jej zawartość lub umożliwia nieuprawnione pobieranie informacji z Witryny; lub

3.2.7 wymagają zgody osób trzecich w celu ich opublikowania lub przesłania na Witrynę, jeżeli taka zgoda nie została udzielona.

3.2. W przypadku stwierdzenia przez Grafton Recruitment Sp. z o. o., że jakiekolwiek dane, materiały lub dokumenty opublikowane w Profilu Kandydata na Stronie Internetowej są sprzeczne z zasadami wymienionymi w punkcie 3.2. niniejszego artykułu Lub w inny sposób naruszają warunki I zasady użytkowania, Firma ma prawo usunąć tę część danych, materiałów lub dokumentów z Witryny bez uprzedniego powiadomienia Kandydata lub usunąć Profil Kandydata na Stronie Internetowej, a tym samym uniemożliwić Kandydatowi dalszego korzystanie z Witryny.

3.3. Kandydat przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych ogólnie obowiązujących przepisów, Spółka będzie w pełni współpracować z organami ścigania  lub z innymi organami publicznymi w celu zidentyfikowania osoby, która przekroczyła warunki umowy lub przepisy prawne.

4. Prawa własności intelektualnej

4.1. O ile wyraźnie nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich treści na Witrynie stanowią własność Firmy lub osób, które wyraziły zgodę na jej wykorzystanie dla Firmy.

4.2. Zabronione jest pobieranie lub kopiowanie jakichkolwiek treści z Witryny, chyba że zawartość jest wyraźnie przeznaczona do użytku osobistego lub jeśli pobieranie tej treści nie jest wyraźnie dozwolone. W przypadku dozwolonego pobrania treści ze Strony internetowej, Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

4.3. Zabrania się modyfikowania, rozszyfrowywania lub manipulowania w inny sposób za pomocą oprogramowania, kodu źródłowego Witryny lub innych informacji zawartych na Witrynie. Automatyczne zbieranie informacji z Witryny jest zabronione.

5. Dostępność i zmiany treści Witryny

5.1. Firma dokłada wszelkich starań, aby utrzymać Witrynę aktywną oraz zapewnić jej pełną i nieprzerwaną pracę. Czasami mogą występować przerwy spowodowane konserwacją, modyfikowaniem treści lub problemami technicznymi. Spółka nie jest niniejszym zobowiązana do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Witryny.

5.2. Witryna internetowa i jej funkcjonowanie może być w każdej chwili zmienione, zawieszone lub usunięte. Firma może w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, rozszerzyć, ograniczyć lub w inny sposób zmienić zakres informacji zamieszczanych na Stronie.

6. Linki do innych stron internetowych

6.1. W celu rozszerzenia świadczonych usług, Witryna zawiera łącza do stron internetowych stron trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych stron trzecich wymienionych na Witrynie. Odwiedzanie tych stron odbywa się na własne ryzyko Kandydatów.

6.2. Jeśli Kandydat chce dodać link do strony internetowej osoby trzeciej, jest zobowiązany przesłać Spółce wstępne powiadomienie na adres e-mail info@grafton.pl w brzmieniu, w którym życzy sobie, aby było ono zamieszczone w Witrynie. Firma zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na opublikowanie takiego linku lub wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym momencie i usunięcia takiego linku z Witryny.

7. Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Zasadami ochrony danych osobowych.

8. Pliki cookie

Witryna korzysta z plików cookie. Plik cookie to prosty plik tekstowy (zwykle tylko kilka kilobajtów), który Strona internetowa wysyła do przeglądarki internetowej Kandydata, gdy Kandydat odwiedza Witrynę. Cookie pozwala Witrynie na rejestrowanie informacji o wizytach Kandydata na Witrynie, takich jak jego preferowany język lub inne indywidualne ustawienia. Pliki cookie są ważne. Bez nich przeglądanie Internetu byłoby o wiele bardziej skomplikowane. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie.

9. Uniemożliwienie korzystania z Witryny

Firma ma prawo uniemożliwić Kandydatowi dostęp do Witryny lub całkowicie anulować jego rejestrację bez jakiejkolwiek rekompensaty i bez konieczności podawania przyczyny. Kandydat nie ma żadnego prawa do korzystania z Witryny.

10. Przepisy końcowe

10.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad użytkowania stanie się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, jego nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

10.2. Niniejsze warunki handlowe podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi warunkami i zasadami użytkowania lub w związku z nimi, będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.