Połącz...

W1siziisijiwmtyvmdqvmjavmtmvndqvmtavmteyl0zvdg9fzmluywxfr3jhznrvbl8ymdawedqymf9wef80my5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmdb4mju0iyjdxq

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

ZGODA
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy danych spółki Grafton Recruitment  Polska Sp. z o.o.  ( "Spółka") z siedzibą przy ul.Siennej 39, 00-121 Warszawa oraz na ich przetwarzanie przez Spółkę i jej spółki zależne (zwane łącznie "Spółkami") w celu świadczenia usług rekrutacyjnych, jak określono w dokumentach założycielskich Spółek zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, pozycja 2135 z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że moje dane osobowe zostały dobrowolnie ujawnione i że jestem upoważniony/a do wglądu oraz do wprowadzania zmian do moich danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto zezwalam Spółkom na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
Przeczytałem/am i akceptuję Warunki i Postanowienia użytkowania, Politykę prywatności danych i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Spółek.


 1. Spółki zobowiązane są do zapewnienia, że prywatność danych osobowych użytkowników jest chroniona jak również, że dane osobowe otrzymane od kandydatów są zarządzane profesjonalnie i w pełnej zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, pozycja 2135 z późniejszymi zmianami). Aby wywiązać się z powyższego, Spółki przestrzegają Polityki Prywatności opisanej w niniejszej sekcji.
 2. Polityka prywatności danych, w ramach niniejszych Warunków i Postanowień, określa w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane i przechowywane. Przesyłając dane osobowe do Spółki, kandydaci wyrażają zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe są gromadzone w celu ułatwienia skutecznego procesu rekrutacji dla kandydatów i klientów, pomagają one ocenić umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i odpowiedniość do pełnienia obowiązków na zarówno obecnych jak i przyszłych stanowiskach, które mogą być interesujące dla kandydatów.
 4. Spółka może przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z kandydatem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji i poinformowania o odpowiednich możliwościach pracy lub w celu przekazania innych informacji marketingowych. Jeśli użytkownik nie chce bezpośrednio otrzymywać informacji marketingowych, proszony jest o skontaktowanie się ze Spółką drogą mailową pod następującym adresem: grafton@grafton.pl
 5. Jeżeli kandydat został zatrudniony za pośrednictwem Spółki lub Spółek u klienta, to wyraża on zgodę na to by klient przekazywał Spółce odpowiednie informacje dotyczące jego wynagrodzenia. Informacje takie służą wyłącznie do celów obliczenia wynagrodzenia należnego za świadczone usługi.
 6. Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane pracownikom i / lub klientom Spółek w innych krajach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Unii Europejskiej. We wszystkich przypadkach, Spółka powinna zagwarantować, że dane osobowe kandydata będą w pełni chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 7. W przypadku nabycia lub zbycia firmy lub aktywów, Spółka może ujawnić dane osobowe użytkowników osobom trzecim, które są potencjalni nabywcami lub sprzedawcami takich firm lub aktywów. Jeżeli Spółka lub jej aktywa są sprzedawane osobom trzecim, to dane osobowe użytkowników zostaną przekazane w ramach transakcji. Jednakże, Spółka zobowiązana jest do zapewnienia, że prywatność danych osobowych użytkowników będzie chroniona na bieżąco.
 8. Jeżeli Spółka zostanie zobowiązana przez władze w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taki wymóg jest zgodny z przepisami prawa lub innego procesu prawnego, to dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione takim organom.
 9. Kandydat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Powinien poinformować Spółkę o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.                                                                                                                                                                                         Jest uprawniony do otrzymywania aktualnych informacji na temat statusu lub treści swoich danych osobowych w dowolnym momencie.                                                                                                   Ma prawo żądać, aby Spółka całkowicie usunęła jego dane osobowe w dowolnym momencie.
 10. W celu aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, kandydat powinien skontaktować się ze Spółką drogą mailową pod adresem: grafton@grafton.pl
 11. Spółka może skontaktować się z kandydatami z prośbą o aktualizację ich danych osobowych.
 12. Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, które albo należą do Spółki lub do zakontraktowanego dostawcy usług internetowych.
 13. W przypadku sprzedaży, fuzji lub likwidacji, Spółka zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji, w tym danych osobowych, osobom trzecim, pod warunkiem, że taka osoba trzecia zobowiąże się do przechowywania przekazanych danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi.
 14. Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana od czasu do czasu.